Pomiary elektryczne

Realizujemy szeroko zakres pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Przeprowadzone pomiary są udokumentowane opracowaniem wyników pomiarowych i stosownym protokołem

Zakres realizacji:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary i oględziny rezystancji izolacji obwodów i kabli
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
  • Pomiary oględziny sprzętu AGD, elektronarzędzi, przedłużaczy itp.
  • Oględziny instalacji elektrycznych obiektów
  • Obliczanie, ustawianie, sprawdzanie nastaw sterowników polowych realizujących funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze obwodów zasilające WN

Pomiar elektryczny